Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Eğitim Hizmetlerimiz

Kategori İhale Mevzuatı Eğitimleri

Genişletilmiş A’dan Z’ye Kamu İhale Kanunu Eğitimi

Genişletilmiş A’dan Z’ye Kamu İhale Kanunu Eğitimi

Genişletilmiş Kamu İhale Kanunu Eğitim Konuları

Genel Hükümler (Mal, Hizmet, Yapım, Danışmanlık İhaleleri)

 • 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlar Amaç, Kapsam, Temel, Tanımlar, Uyulması Gereken Kurallar
 • Teknik Şartnameye İlişkin İlkeler
 • Yaklaşık Maliyete İlişkin İlkeler
 • İhale Usulleri ve Tespiti
 • Eşik Değer, Parasal Limitler, İhalelere Katılımda Yeterlilik Kuralları
 • İhale Dokümanları
 • Elektronik Kamu Alımlar Platformu Genel Bakış
 • İhale Dokümanlarının Hazırlanması
 • Yeterliğe İlişkin İstenecek Belgeler
 • Banka Referans Mektubu
 • Bilanço ve Eşdeğer Belgeler
 • İş Hacmini Gösteren Belgeler
 • İş Deneyimini Gösteren Belgeler(İş deneyim belgesini düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar)
 • İhale Onayının Alınması
 • İhale İlan Süreleri ve Kuralları
 • İhale Dokümanları Satış İşlemleri
 • İhale Dokümanında Değişiklik Yapılması
 • Düzeltme İlanı
 • Açıklama
 • Zeyilname
 • İhale Dokümanlarına Yönelik Şikâyet Süreci
 • Teklif Kabul İşlemleri
 • İhale Komisyonu Görev ve Sorumlulukları
 • Başvuru ve Tekliflerin Sunulması, Alınması, Açılması
 • İhale Komisyonu Çalışması Tekliflerin Değerlendirilmesi
 • Belgelerin Sunuluş Şekli
 • Teklif Mektupları
 • Teminatlar
 • Aşırı Düşük Sorgulama
 • Bilgi Eksikliği Kapsamında Yapılacak İşlemler
 • İhale Dışı Bırakılma Nedenleri
 • Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif ve İhalenin Sonuçlandırılması
 • Bildirim ve Tebligat Esasları
 • İhale Sonrası İşlemler ve İtiraz Süreci
 • Sözleşmenin İmzalanması
 • İhale Sonuç İlanı
 • İhale Uygulamaları ve EKAP’ta Örnek İhale Hazırlanması (İhtiyaç Raporu, İhale Bilgileri Kayıt)
 • E-İhale (E-İhale Uygulama Yönetmeliği En Son Değişiklikleri İşlenmiş Haliyle) ve Çerçeve Anlaşma Kapsamı
 • Yapım İşleri İhaleleri Uygulama yönetmeliği (Değişiklikler İşlenmiş)
 • EKAP’ta Örnek İhale Hazırlanması (İhale Öncesi İşlemler; İdari Şartname, Sözleşme Tasarısı ve Diğer İhale Dokümanlarının Hazırlanması)
 • KİK Kararları, Kamu İhale Mevzuatına Yönelik Mahkeme Kararları

Özel Hükümler

 • Personel Çalışmasına Dayalı Hizmet Alımları
 • Organizasyon Yapısı ve Personel Durumuna İlişkin Belgeler
 • Fiyat Dışı Unsur Uygulamaları
 • Belli İstekliler Arasında İhale Usulü
 • Belli İstekliler Arasında İhale Usulünde Puanlama
 • Puanlama Esasları
 • Fiyat Farkı Uygulamaları
 • Uygulama Yönetmeliklerine Göre İş Deneyimini Gösteren Belgeler
 • Yapım İşlerinde Analizler
 • Yapım İşlerinde Yaklaşık Maliyet
 • Yapım İşlerinde İş Deneyim Belgeleri – Mezuniyet Belgesi/Diploma
 • İş Deneyim Tutarının Güncellenmesi
 • ÇED
 • Danışmanlık Hizmet Tanımı – Kapsamı
 • Teknik ve Mali Yeterliğe İlişkin Değerlendirmeler
 • Teknik ve Mali Puan Katsayılarının Belirlenmesi ve Hesaplanması
 • Kamu Zararları
 • Sayıştay Denetim Usulleri

Hizmet Alımı İhalelerinde Sözleşme Uygulamaları

 • Genel Hükümler ve Uygulama Esasları
 • İş Yeri Teslimi ve İşe Başlama
 • İş Artış ve Eksilişleri
 • Süre Uzatımları
 • Gecikme Cezaları
 • Sözleşmenin Feshi
 • Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Sözleşme Uygulamaları
 • Hizmet Alımlarında Fiyat Farkı
 • Hakediş Raporları
 • Uygulanacak Kesintiler ve Kamu Görevlilerin Sorumlulukları

Yapım İşleri İhalelerinde Sözleşme Uygulamaları

 • Sözleşme Türleri
 • Genel Hükümler ve Uygulama Esasları
 • Sözleşme Eklerinin Bağlayıcılık Sırası ve Uyuşmazlıkların Çözümü
 • Teknik Personel Çalıştırılması ve Teknik Personel Bildirimi
 • İş Programı ve Ödenek Dilimleri
 • İşin Süresi, Süre Uzatımı
 • Fiyat Farkı Uygulamaları
 • Yeni Birim Fiyatların Tespiti
 • İş Artışı ve Eksilişleri
 • Geçici ve Kesin Kabul İşlemleri
 • Fesih ve Tasfiye İşlemleri
 • Geçici ve Kesin Hakediş Raporları
 • İdare Görevlilerinin, Yüklenicilerin ve Alt Yüklenicilerin Sorumlulukları
 • İşin Süresinden Önce Bitirilmesi
 • Sorumluluk
 • Yapım İşleri Geçici Kabul Teklif Belgesi
 • Yapım İşleri Geçici Kabul Tutanağı
 • Yapım İşleri Kesin Kabul Teklif Belgesi
 • Yapım İşleri Kesin Kabul Tutanağı

Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemleri

 • Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler
 • Komisyonun Görev ve Sorumlulukları
 • İmalat veya Üretim Sürecinde Ara Denetim
 • Muayene Edilecek Yer ve Alınacak Tedbirler
 • Yurt Dışından Tedarik Edilen Malın Muayene ve Kabul İşlemleri
 • Muayene İşlemleri
 • Malın Muayeneye Hazırlanmasında Yüklenicinin Görevleri
 • Muayenede Aranacak Hususlar
 • Tekrar İnceleme
 • Muayenede İzlenecek Yöntem
 • Malın veya Yapılan İşin Fiziksel Muayenesi
 • Laboratuvar Muayeneleri
 • Hakem Laboratuvar Muayenesi
 • İşin Süresi İçinde Muayene Hakları
 • Muayene Raporlarının Düzenlenmesi
 • Kararın Verilişi
 • Geçici Kabul
 • Geçici Kabul Tutanağının Düzenlenmesi
 • Kısmi Kabul Yapılması
 • Kabul
 • Sözleşme ve Eklerine Uymayan İşler
 • Sorumluluk
 • Mal ve/veya İşin Süresinden Önce Teslimi

Hizmet Alımları Muayene ve Kabul İşlemleri

 • Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler
 • Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kurulması
 • Muayene ve Kabul Komisyonlarının Görevleri
 • Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kararları
 • Muayene ve Kabul İşlemleri
 • Kabul Başvurusu
 • Kabul Tutanağının Düzenlenmesi
 • Kabulde Görülecek Kusur ve Noksanlar
 • Kabul Tutanağının Onayı
 • Kısmi Kabul Yapılması
 • İşin Süresinden Önce Bitirilmesi
 • Sorumluluk
 • Hizmet İşleri Kabul Teklif Belgesi
 • Hizmet İşleri Kabul Tutanağı

Yapım İşleri Muayene ve Kabul İşleri

 • Amaç, Kapsam, Dayanak
 • Yapım İşlerinde Geçici ve Kesin Kabul İşlemleri
 • Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kurulması
 • Muayene ve Kabul Komisyonlarının Görevleri
 • Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kararları
 • Geçici Kabul Başvurusu
 • Geçici Kabul Tutanağının Düzenlenmesi
 • Geçici Kabul İtibar Tarihi
 • Geçici Kabul Tutanağının Onayı
 • Kesin Kabul Başvurusu
 • Kesin Kabul Tutanağının Düzenlenmesi
 • Kesin Kabulde Görülecek Kusur ve Noksanlar
 • Kesin Kabul Tutanağının Onayı
 • Kısmi Kabul Yapılması

Danışmanlık Hizmet Alımları Muayene ve Kabul İşlemleri

 • Amaç, Kapsam, Dayanak, İlkeler
 • Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kurulması
 • Muayene ve Kabul Komisyonlarının Görevleri
 • Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kararları
 • Kabul İşlemleri
 • Kabul Başvurusu
 • Kabul Tutanağının Düzenlenmesi
 • Görülecek Kusur ve Noksanlar
 • Kabul Tutanağının Onayı
 • Kısmi Kabul Yapılması
 • Hizmetin Süresinden Önce Bitirilmesi
 • Sorumluluk
 • Danışmanlık Hizmet Alımları Kabul Teklif Belgesi
 • Danışmanlık Hizmet Alımları Kabul Tutanağı

Sosyal Güvenlik Uygulamalarının Kamu İhalelerine Yansımaları

 • İhaleli İşlerde Yüklenici İşçilerinin Ücretlerinin Ödenmesi
 • Kıdem Tazminatlarının Ödenmesi
 • Yıllık İzinlerinin Kullandırılması İşlemleri
 • İhaleli İşlerde Yüklenicilerin İş Sağlığı ve Güvenliği Sisteminin Kurulması
 • İdarelere, Yüklenicinin İş Sağlığı ve Güvenliği İşlemlerinden Dolayı Düşen Sorumluluk ve Yükümlülükler
 • İhale Başlangıcında Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Primi Borcu İşlemleri
 • İstekliler ile Alt İşverenlerince Dikkate Alınacak Borç Hesabı
 • İhaleli İşlerin SGK’ya Bildirilmesi İşlemlerinde Özellik Arz Eden Hususlar
 • Doğrudan Temin Yoluyla Alımlarda SGK İşlemleri
 • Piyasadan Hazır Halde Mal ve Hizmet Alımında SGK İşlemleri
 • Kamu Alımlarından Kaynaklanan Yükümlülüklere İstinaden SGK’nın İdareler Hakkında Uygulayacağı İdari Para Cezaları ve Yaptırımlar
 • Her Hakediş Ödemesinde İdarelerin SGK’ya Karşı Yükümlülükleri ve Yapacakları İşlemler
 • Yüklenicilerin SGK’ya Karşı Yükümlülüklerinde Aksamalar Olması Halinde, SGK’nın Talebi Doğrultusunda, İdarelerin Yapacağı Hakediş Kesintileri ve Diğer İşlemler
 • İhaleli İşlerde İşin Geçici veya Kesin Kabulü Halinde İdarelerin SGK’ya Karşı Yükümlülükleri ve Yapacakları İşlemler

Eğitimin Süresi

Eğitim süresi 60 saat, 10 gündür. Eğitime bir grupta katılacak kişi sayısı maksimum 20 kişidir.

Eğitim Sonrası Takip ve Değerlendirme

Eğitim bitiminde yapılan eğitim memnuniyet değerlendirme anket sonuçları eğitmenlerin gözlem ve önerileri ile birleştirilerek rapor halinde kurumunuz yetkililerine sunulur.

Katılım Belgesi

Eğitim sonunda bütün katılımcılara Vizyonder tarafından onaylı katılım belgesi verilecektir.

Eğitim Malzemesi

Eğitimde kullanılacak ders notu Vizyonder tarafından hazırlanacak ve dağıtılacaktır.

Vizyonder Hizmetiçi Eğitimleri Hakkında

 • Vizyonder eğitimler esnasında eğitimcilere yardımcı olmak için Eğitim Asistanı (Host/Hostes) bulundurmaktadır. Eğitim asistanı eğitimden en az 20 dakika önce eğitim salonunda hazır olmak olmaktadır. Eğitimle alakalı tüm işlemler, eğitim öncesi, esnası ve sonrası asistan tarafından takip edilip, aksaklıklar giderilerek kuruma bilgi verilmektedir.
 • Vizyonder, eğitimlerin başlangıcında 10 sorudan oluşan ön test, bitiminde ise 10 soruluk son test uygulayıp rapor etmektedir. Eğitim süreci sonunda ayrıca eğitimlerin değerlendirilmesi anketi yapılmaktadır. Eğitim memnuniyet değerlendirme anketinde eğitimciye 100 üzerinden 80 ten düşük not çıkarsa o eğitim başka bir eğitmen ile ücretsiz olarak tekrar verilmektedir.
 • Vizyonder, Eğitim ihtiyaç analizi çerçevesinde eğitimlerde yapılan anketlerin ve yapılan testlerin analizlerini SPSS uzmanları aracılığı ile SPSS programında istatistiki olarak kıyaslamalı bir şekilde analiz edip genel değerlendirme raporuna eklenmektedir.
 • Vizyonder eğitmenleri ve uzmanları; öğretim üyeleri (Prof. Dr., Doç,) veya mesleki açıdan uzmanlaşmış ulusal ve uluslararası bürokrat, kamu ve özel sektör üst yöneticisi, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında uzman, tanınmış popüler kişiler ve profesyonel öğretici ve meslek sahiplerinden oluşmaktadır.
 • Eğitimcilerimiz, teorik bilginin yanı sıra güncel örneklere, mevcut mevzuatın son şekli üzerinden uygulama bilgilerini de ağırlık vererek, günlük işleyişte yararlı olacak pratik bilgilerde birlikte anlatmaktadır.
 • Eğitimcilerimizin eğitim işleyiş tarzı akıcı, dili ve üslubu düzgün niteliktedir.
 • Kurum tarafından tedarik edilememesi durumunda eğitimlerimiz esnasında kullanılan her türlü malzeme (lazer pointer/sunum kumandası, kalem, tahta, dizüstü bilgisayar vb.) Vizyonder tarafından tedarik edilmektedir.

 

Vizyonder eğitmenleri ve uzmanları; Kamu İhale Kurumunda uzun yıllar görev yapmış İhale Hukukçusu, İhale Uzmanı ve ihale hukuku öğretim görevlisi (Prof. Dr, Doç,) veya mesleki açıdan uzmanlaşmış ulusal ve uluslararası bürokrat, kamu ve özel sektör üst yöneticisi, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında uzman, tanınmış popüler kişiler ve profesyonel öğretici ve meslek sahiplerinden oluşmaktadır.” Eğitmenlerimiz, ihale mevzuatı ile ilgili yayınlamış kitap ve makaleleri bulunmaktadır. Eğitmenlerimizin özgeçmişleri ve referanslarımız için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 

“Eğitmenizi Siz Belirleyiniz”

 • Kamu İhale Kurumu – İhale Uzmanı
 • Sayıştay Uzman Denetçisi
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı İhale Uzmanı
 • İçişleri Bakanlığı – Mülkiye Müfettişleri
 • İç Denetçi
 • Üniversite - İhale Hukuku Öğretim Görevlisi (Prof. Dr)
 • İhale Hukuku Uzmanı
 • Yeminli Mali Müşavir ve Mali Müşavirler
 • İhale Hukuku Avukatı
 • İhale Mevzuatı Bilirkişi
 • Özel Sektörde Üst Düzey Yönetici ( İhale Uzmanı)
 • Ulusal Düzeyde İhale Alanında Uzman Tanınmış Popüler Eğitimci
 • Mesleki Açıdan Uzmanlaşmış Ulusal veya Uluslararası Bürokrat

Önemli Not: Seçmiş olduğunuz eğitmenlerden eğitim sonrasında yapılacak anket sonuçlarında eğitmenden memnuniyet oranı %80’nin altında çıkması durumunda aynı eğitim seçeceğiniz başka bir uzmanımız tarafından ÜCRETSİZ verilecektir.

Hizmetiçi Eğitim ve Seminer Talepleriniz İçin;

E-Posta : bilgi@vizyonder.org.tr
Telefon : +90 242 338 2016 - Faks  : +90 850 811 2016
Gsm : +90 545 335 2016 - Gsm2: +90 545 337 2016
WhatsApp Yazışması Başlat
Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!
WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Tüm Sorularınız İçin
0(242) 338 2016
Eğitimlerimizden özellikle yeni çalışanların yararlanabilmesi için
"Uygulamalı Eğitim" verilmektedir. Bu eğitimde katılımcılar, baştan sona canlandırmalı olarak yaşayarak öğrenmektedirler.
Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.