Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Eğitim Hizmetlerimiz

Kategori Mahalli İdareler Mevzuat Eğitimleri

Baz İstasyonlarından Elde Edilecek Gelirlerin Tahsiline Yönelik Eğitim

Baz İstasyonlarından Elde Edilecek Gelirlerin Tahsiline Yönelik Eğitim

Vizyonder olarak; Kamu idareleri için tüm koşullarda eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sunmaya devam ediyoruz.  Tüm ülke genelinde, yerinde verdiğimiz eğitim, seminer ve danışmanlık hizmetlerine, interaktif eğitim hizmetimize de ekledik.

Eğitim konusundaki tecrübemizle, interaktif online eğitim süreçlerini hazırlayarak, kalite ve verimden ödün vermeden hizmet standartlarımızı online eğitime taşıdık.

İnteraktif Online Eğitim Detayları:

 • Eğitime kayıt işlemleriniz tamamlandıktan sonra belirlenmiş olan gün ve saatte her katılımcıya özel verilen kullanıcı adı ve şifreyle sisteme giriş yaparak eğitime katılmalısınız.
 • İnteraktif Online Eğitimlerimiz canlı sunum  olarak gerçekleşeceği için  toplantı salonunda  yapılan seminerlerimizden farksızdır.
 • Online eğitimlerimiz 40 dakikalık interaktif oturumlar şeklinde gerçekleştirilecek ve oturumlar arasında 20 dakikalık aralar verilecektir.
 • Oturumlarımızda, katılımcıların ve eğitmenimizin birbirini görebilmesi, dinleyebilmesi ve soru sorabilmesinin yanında, katılımcılar da birbirlerini görebilecek ve duyabileceklerdir.
 • Eğitim sonunda katılımcılarımıza zaman ayırılarak özel soru oturumunda sorular  yanıtlanacaktır.
 • Tüm online eğitimlerimiz canlı olarak gerçekleşeceği için katılmamanız halinde telafisi mümkün olmayacaktır.

BELEDİYELERDE BAZ İSTASYONLARINDAN SAĞLANACAK GELİRLER VE GEÇİŞ ÜCRETLERİNİN ALINMASINA YÖNELİK EĞİTİM

Belediyeler açısından ciddi bir gelir kalemi olan GSM Baz İstasyonlarından ve Geçiş Ücretlerinden tahakkuk ve tahsiline yönelik düzenlenecek olan “Belediyelerde Baz İstasyonlarından Sağlanacak Gelirler ve Geçiş Ücretlerinin Alınmasına Yönelik” Eğitim düzenlenmiştir. Yapılacak olan bu eğitime İmar Hukuku uzmanları ve Baz istasyonları teknik uzmanlarının katılımı ile gerçekleştirilecektir. GSM operatörlerinden tahsil edilmesi beklenen bu gelirlerin neler olduğu, belediyenizde ne kadar bir gelir sağlanması gerektiği, bahse konu gelir kalemlerinin tahakkuk ve tahsilat süreçlerinin nasıl yürütülmesi gerektiğine yönelik verilecek bu eğitim için başvuru formunu Derneğimize faks veya e-posta göndermeniz veya online kayıt yapmanız gerekmektedir.

Sayıştay Tarafından Mahalli İdarelerin Denetiminde En Fazla Tespit Edilen Sayıştay Bulgu Konusu:

Yerel yönetimlerin temel sorunlarından olan Finansal Sürdürülebilirlik her sene daha büyüyen ve çözümü daha güçleşen alanı oluşturmakta ve Sayıştay Başkanlığı tarafından Eylül 2019'da yayınlanan ‘2018 Yılı Dış Denetim Değerlendirme Raporu'nun ‘2.2 2018 Yılı Denetim Sonuçlarına İlişkin Genel Bilgi ve İstatistikler' başlığı altındaki Tablo:3: En Fazla Tespit Edilen 10 Konu, Tablo 4: Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri İtibariyle En Fazla Tespit Edilen İlk 10 Konu, Tablo 5: Mahalli İdareler İtibarıyla En Fazla Tespit Edilen İlk 10 Konu ve Tablo incelendiğinde, 

 • Telekomünikasyon  Alt  Yapı  ve  Şebekelerinden  Alınması  Gereken  Geçiş  Hakkı Bedellerinin Takip ve Tahsil Edilmemesi, ortak olarak yer aldığı tespit edilmiş ve  belediyelerde genel bir bilgi/işleyiş eksikliği olduğu değerlendirilmiştir. 

Baz İstasyonu Eğitimin Amacı:

Belediyesi sınırları içerisindeki mevcut Baz istasyonlarının tespit, analiz ve tasnif edilmesi sonucunda Belediyenin bu işlerden fiilen elde ettiği gelirler ile gerçekte alması gereken gelirlerin karşılaştırılması ve bu suretle Belediye’ye sürekli gelir kazandırılmasının sağlanması amaçlanmıştır.

 • Yerel Yönetimlere Kamu Yararı Gelir Getirici Projede Bütçe Gelirlerinin Gelir Tarifesine Eklenecek Olan Kalıcı Gelir Kalemleri Oluşturmak
 • Kanunlarla Tanımlanan Gelir Kalemlerinin Tahsilini Mümkün Kılmak
 • GSM Baz İstasyonu Ve Fiber Altyapı Sistemlerini Yasallaştırmak

Eğitimin Teması

 • Finansal Sürdürülebilirliğin Sağlanması
 • Gelirlerin Artırılması Çalışmaları
 • Giderlerin Azaltılması Çalışmaları
 • Finansmanın Etkinleştirilmesi Çalışmaları
 • İdari Sürdürülebilirliğin Sağlanması Çalışmaları
 • Veri Envanteri ve Verilerin Sıhhatinin Sağlanması
 • Gelir Tahakkuklarının Artırılması
 • Gelir Tahsilatının Artırılması

Bu kapsamda yerel yönetimler gelirlerini artırmak için geliştirdiğimiz çok sayıda projeden bir tanesi de belediye sınırları içindeki Baz istasyonlarından alınması gereken gelirlerin alınmasını sağlayacak adımları atacak işlemlerin yapılmasıdır.

Eğitimde İşlenecek Gelir Kalemleri:

 • Haberleşme Sistem ve Ekipmanları Tesis Yeri Kullanım Bedelleri
 • Geçiş Hakkı Bedeli
 • Yer seçim belgesi ücreti
 • İşgaliye kutular için
 • İlan Reklam Vergisi
 • Yer kiralama bedeli
 • Yapı Ruhsatı ve Yapı kullanım izin belgesi bedeli
 • İmar para cezası
 • Diğer Gelirler

Baz İstasyonu Eğitim Konuları

 • Belediye Sınırları İçerisindeki Mevcut Baz İstasyonlarının Envanteri, Bunlardan Elde Edilmesi Gereken Gelirler İle Elde Edilen Gelirlerin Analiz Edilmesi Suretiyle İle Mevcut Durumun Analizi
 • Belediye Sınırları İçerisindeki Mevcut Baz İstasyonlarının Tasnifi Ve Teknik Analizlerinin Yapılması İle Bunlardan Elde Edilecek Gelire Esas Dosyalamaların Yapılması Ve Kurulacak Yeni Baz İstasyonlarının Yerlerinin Belirlenmesi
 • Baz istasyonlarından kaynaklı tarh ve tahakkuk eden gelirlerin tahsili, 6183 sayılı kanun kapsamında idari ve yasal yollardan takibi ve sürekliliğinin sağlanması
 • Elektronik Haberleşme İstasyonlarına Yer Seçim Belgesinin Verilmesi Ve Ücretlerinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik
 • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun 02.12.2010 tarihli ve 27773 sayılı Ortak Yerleşim ve Tesis Paylaşımına İlişkin Usul ve Esaslar hakkında tebliğ
 • Sabit Ve Mobil Haberleşme Altyapısı Veya Şebekelerinde Kullanılan Her Türlü Kablo Ve Benzeri Gerecin Taşınmazlardan Geçirilmesine İlişkin Yönetmelik
 • İmar Kanunu (Baz İstasyonları Açısından)
 • Baz İstasyonları Açısından İlan ve Reklam Mevzuatı
 • Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanım İzin Bedeli Uygulaması ve Mevzuatı
 • Yeni Kurulacak Baz İstasyonlarının Yerlerinin Belirlenmesi ve Kiralama Uygulaması
 • İmar Para Cezası Uygulamaları
 • Baz İstasyonları Açısından Belediyelerin Yetki, Görev ve Sorumlulukları
 • Baz İstasyonları ve İmar Kanunu Uygulaması
 • İlçe Belediyeleri ve Büyükşehir Belediyeleri Baz İstasyonlarından Gelir Ayrımı
 • Hizmet Alımı yönteminde Uygulanacak İhale Yöntemi Nedir ve Nasıl Uygulanmalıdır?
 • İdare Mahkemesi Kararları
 • Bölge İdare Mahkeme Kararları
 • Yargıtay Kararları
 • Danıştay Kararları
 • Anayasa Mahkemesinin Kararı
 • Soru ve Cevap

Not:  Belediyenize Baz istasyonlarından, geçiş ücretlerinden ve diğer ilgili gelir kalemlerinden ne kadar ilave gelir sağlanacağı hesaplanacak ve bununla ilgili belediyenin özel yol haritası belirlenecektir. Ayrıca özel oturumda baz istasyonları ile ilgili dokumanlar verilecektir.

Baz İstasyonu Eğitimine Kimler Katılmalıdır?

 • Belediye Başkanları,
 • Belediye Başkan Yardımcıları,
 • İmar Birim Amirleri ve Çalışanları,
 • Mali Hizmetler Birim Amirleri ve Çalışanları,
 • Gelir Birim Amirleri ve Çalışanları,
 • Yazı İşleri Birim Amirleri ve Çalışanları,
 • Zabıta Birim Amirleri ve Çalışanları,
 • Emlak Birim Amirleri ve Çalışanları,
 • Fen İşleri Birim Amir ve Çalışanları,
 • Hukuk Birim Amirleri ve İlgili Avukatlar,

*Bu eğitim sadece belediyelere yönelik olup, özel sektör firma yetkilileri ve çalışanları, Yönetim Kurulu Kararı gereği bu eğitime katılamazlar.

Eğitim Sonrası Takip ve Değerlendirme

Eğitim bitiminde yapılan eğitim memnuniyet değerlendirme anket sonuçları eğitmenlerin gözlem ve önerileri ile birleştirilerek rapor halinde kurumunuz yetkililerine sunulur.

Katılım Belgesi

Eğitim sonunda bütün katılımcılara Vizyonder tarafından onaylı katılım belgesi verilecektir.

Eğitim Malzemesi

Eğitimde kullanılacak ders notu Vizyonder tarafından hazırlanacak ve dağıtılacaktır.

Vizyonder Hizmetiçi Eğitimleri Hakkında

 • Vizyonder eğitimler esnasında eğitimcilere yardımcı olmak için Eğitim Asistanı (Host/Hostes) bulundurmaktadır. Eğitim asistanı eğitimden en az 20 dakika önce eğitim salonunda hazır olmak olmaktadır. Eğitimle alakalı tüm işlemler, eğitim öncesi, esnası ve sonrası asistan tarafından takip edilip, aksaklıklar giderilerek kuruma bilgi verilmektedir.
 • Vizyonder, eğitimlerin başlangıcında 10 sorudan oluşan ön test, bitiminde ise 10 soruluk son test uygulayıp rapor etmektedir. Eğitim süreci sonunda ayrıca eğitimlerin değerlendirilmesi anketi yapılmaktadır. Eğitim memnuniyet değerlendirme anketinde eğitimciye 100 üzerinden 80 ten düşük not çıkarsa o eğitim başka bir eğitmen ile ücretsiz olarak tekrar verilmektedir.
 • Vizyonder, Eğitim ihtiyaç analizi çerçevesinde eğitimlerde yapılan anketlerin ve yapılan testlerin analizlerini SPSS uzmanları aracılığı ile SPSS programında istatistiki olarak kıyaslamalı bir şekilde analiz edip genel değerlendirme raporuna eklenmektedir.
 • Vizyonder eğitmenleri ve uzmanları; öğretim üyeleri (Prof. Dr., Doç,) veya mesleki açıdan uzmanlaşmış ulusal ve uluslararası bürokrat, kamu ve özel sektör üst yöneticisi, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında uzman, tanınmış popüler kişiler ve profesyonel öğretici ve meslek sahiplerinden oluşmaktadır.
 • Eğitimcilerimiz, teorik bilginin yanı sıra güncel örneklere, mevcut mevzuatın son şekli üzerinden uygulama bilgilerini de ağırlık vererek, günlük işleyişte yararlı olacak pratik bilgilerde birlikte anlatmaktadır.
 • Eğitimcilerimizin eğitim işleyiş tarzı akıcı, dili ve üslubu düzgün niteliktedir.
 • Kurum tarafından tedarik edilememesi durumunda eğitimlerimiz esnasında kullanılan her türlü malzeme (lazer pointer/sunum kumandası, kalem, tahta, dizüstü bilgisayar vb.) Vizyonder tarafından tedarik edilmektedir.

Vizyonder Online Eğitimleri Hakkında

 • Bilgiye hızlı ve kolay bir şekilde erişme imkanı sağlıyoruz.
 • Zaman ve mekan sınırlamasını ortadan kaldırıyoruz.
 • Konaklama ve yol masraflarını bitirip, eğitimde fırsat eşitliği yaratıyoruz.
 • Katılımcısı olduğunuz eğitimlere, kurumunuzdan isteğiniz kadar sayıda kişinin katılabilmesine olanak sağlıyoruz.
 • Gelişmiş ve güvenli online eğitim platformu kullanıyoruz.
 • Eğitimlerimizi canlı sunumla gerçekleştiriyoruz.
 • Katılımcıların birbirlerini ve uzmanı, uzmanın da aynı şekilde katılımcıları görebilmesini ve duyabilmesini sağlayarak interaktif eğitim imkanı sunuyoruz.
 • Tamamlanan eğitim sonrasında, katılımcılara veya kurumlara özel planladığımız oturumlarla birebir de soru ve sorunlara çözümler üretiyoruz.
 • Dilerseniz izlenecek yol haritanızı birlikte oluşturuyoruz.
 • Eğitim sonunda başarılı olan katılımcılar için uluslararası geçerliği olan e-sertifika veriyoruz.

Vizyonder eğitmenleri ve uzmanları;  Kamu Hukuku Uzmanları, öğretim görevlisi (Prof. Dr, Doç,) veya mesleki açıdan uzmanlaşmış ulusal ve uluslararası bürokrat, kamu ve özel sektör üst yöneticisi, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında uzman, tanınmış popüler kişiler ve profesyonel öğretici ve meslek sahiplerinden oluşmaktadır.” Eğitmenlerimizin, uzmanlık alanında yayınlamış kitap ve makaleleri bulunmaktadır. Eğitmenlerimizin özgeçmişleri ve referanslarımız için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Hizmetiçi Eğitim ve Seminer Talepleriniz İçin;

E-Posta : bilgi@vizyonder.org.tr
Telefon : +90 242 338 2016 - Faks  : +90 850 811 2016
Gsm : +90 545 335 2016 - Gsm2: +90 545 337 2016
WhatsApp Yazışması Başlat
İlgili Diğer Kategoriler:    Genel Eğitimler
Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Tüm Sorularınız İçin
0(242) 338 2016
Eğitimlerimizden özellikle yeni çalışanların yararlanabilmesi için
"Uygulamalı Eğitim" verilmektedir. Bu eğitimde katılımcılar, baştan sona canlandırmalı olarak yaşayarak öğrenmektedirler.
Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.