Kapat

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Eğitim Hizmetlerimiz

Kategori Mahalli İdareler Mevzuat Eğitimleri

Baz İstasyonlarından Elde Edilecek Gelirlerin Tahsiline Yönelik Eğitim

Baz İstasyonlarından Elde Edilecek Gelirlerin Tahsiline Yönelik Eğitim

Vizyonder olarak; Kamu idareleri için tüm koşullarda eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sunmaya devam ediyoruz.  Tüm ülke genelinde, yerinde verdiğimiz eğitim, seminer ve danışmanlık hizmetlerine, interaktif eğitim hizmetimize de ekledik.

Eğitim konusundaki tecrübemizle, interaktif online eğitim süreçlerini hazırlayarak, kalite ve verimden ödün vermeden hizmet standartlarımızı online eğitime taşıdık.

İnteraktif Online Eğitim Detayları:

 • Eğitime kayıt işlemleriniz tamamlandıktan sonra belirlenmiş olan gün ve saatte her katılımcıya özel verilen kullanıcı adı ve şifreyle sisteme giriş yaparak eğitime katılmalısınız.
 • İnteraktif Online Eğitimlerimiz canlı sunum  olarak gerçekleşeceği için  toplantı salonunda  yapılan seminerlerimizden farksızdır.
 • Online eğitimlerimiz 40 dakikalık interaktif oturumlar şeklinde gerçekleştirilecek ve oturumlar arasında 20 dakikalık aralar verilecektir.
 • Oturumlarımızda, katılımcıların ve eğitmenimizin birbirini görebilmesi, dinleyebilmesi ve soru sorabilmesinin yanında, katılımcılar da birbirlerini görebilecek ve duyabileceklerdir.
 • Eğitim sonunda katılımcılarımıza zaman ayırılarak özel soru oturumunda sorular  yanıtlanacaktır.
 • Tüm online eğitimlerimiz canlı olarak gerçekleşeceği için katılmamanız halinde telafisi mümkün olmayacaktır.

BELEDİYELERDE BAZ İSTASYONLARINDAN SAĞLANACAK GELİRLER VE GEÇİŞ ÜCRETLERİNİN ALINMASINA YÖNELİK EĞİTİM

Belediyeler açısından ciddi bir gelir kalemi olan GSM Baz İstasyonlarından ve Geçiş Ücretlerinden tahakkuk ve tahsiline yönelik düzenlenecek olan “Belediyelerde Baz İstasyonlarından Sağlanacak Gelirler ve Geçiş Ücretlerinin Alınmasına Yönelik” Eğitim düzenlenmiştir. Yapılacak olan bu eğitime İmar Hukuku uzmanları ve Baz istasyonları teknik uzmanlarının katılımı ile gerçekleştirilecektir. GSM operatörlerinden tahsil edilmesi beklenen bu gelirlerin neler olduğu, belediyenizde ne kadar bir gelir sağlanması gerektiği, bahse konu gelir kalemlerinin tahakkuk ve tahsilat süreçlerinin nasıl yürütülmesi gerektiğine yönelik verilecek bu eğitim için başvuru formunu Derneğimize faks veya e-posta göndermeniz veya online kayıt yapmanız gerekmektedir.

Sayıştay Tarafından Mahalli İdarelerin Denetiminde En Fazla Tespit Edilen Sayıştay Bulgu Konusu:

Yerel yönetimlerin temel sorunlarından olan Finansal Sürdürülebilirlik her sene daha büyüyen ve çözümü daha güçleşen alanı oluşturmakta ve Sayıştay Başkanlığı tarafından Eylül 2019'da yayınlanan ‘2018 Yılı Dış Denetim Değerlendirme Raporu'nun ‘2.2 2018 Yılı Denetim Sonuçlarına İlişkin Genel Bilgi ve İstatistikler' başlığı altındaki Tablo:3: En Fazla Tespit Edilen 10 Konu, Tablo 4: Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri İtibariyle En Fazla Tespit Edilen İlk 10 Konu, Tablo 5: Mahalli İdareler İtibarıyla En Fazla Tespit Edilen İlk 10 Konu ve Tablo incelendiğinde, 

 • Telekomünikasyon  Alt  Yapı  ve  Şebekelerinden  Alınması  Gereken  Geçiş  Hakkı Bedellerinin Takip ve Tahsil Edilmemesi, ortak olarak yer aldığı tespit edilmiş ve  belediyelerde genel bir bilgi/işleyiş eksikliği olduğu değerlendirilmiştir. 

Baz İstasyonu Eğitimin Amacı:

Belediyesi sınırları içerisindeki mevcut Baz istasyonlarının tespit, analiz ve tasnif edilmesi sonucunda Belediyenin bu işlerden fiilen elde ettiği gelirler ile gerçekte alması gereken gelirlerin karşılaştırılması ve bu suretle Belediye’ye sürekli gelir kazandırılmasının sağlanması amaçlanmıştır.

 • Yerel Yönetimlere Kamu Yararı Gelir Getirici Projede Bütçe Gelirlerinin Gelir Tarifesine Eklenecek Olan Kalıcı Gelir Kalemleri Oluşturmak
 • Kanunlarla Tanımlanan Gelir Kalemlerinin Tahsilini Mümkün Kılmak
 • GSM Baz İstasyonu Ve Fiber Altyapı Sistemlerini Yasallaştırmak

Eğitimin Teması

 • Finansal Sürdürülebilirliğin Sağlanması
 • Gelirlerin Artırılması Çalışmaları
 • Giderlerin Azaltılması Çalışmaları
 • Finansmanın Etkinleştirilmesi Çalışmaları
 • İdari Sürdürülebilirliğin Sağlanması Çalışmaları
 • Veri Envanteri ve Verilerin Sıhhatinin Sağlanması
 • Gelir Tahakkuklarının Artırılması
 • Gelir Tahsilatının Artırılması

Bu kapsamda yerel yönetimler gelirlerini artırmak için geliştirdiğimiz çok sayıda projeden bir tanesi de belediye sınırları içindeki Baz istasyonlarından alınması gereken gelirlerin alınmasını sağlayacak adımları atacak işlemlerin yapılmasıdır.

Eğitimde İşlenecek Gelir Kalemleri:

 • Haberleşme Sistem ve Ekipmanları Tesis Yeri Kullanım Bedelleri
 • Geçiş Hakkı Bedeli
 • Yer seçim belgesi ücreti
 • İşgaliye kutular için
 • İlan Reklam Vergisi
 • Yer kiralama bedeli
 • Yapı Ruhsatı ve Yapı kullanım izin belgesi bedeli
 • İmar para cezası
 • Diğer Gelirler

Baz İstasyonu Eğitim Konuları

 • Belediye Sınırları İçerisindeki Mevcut Baz İstasyonlarının Envanteri, Bunlardan Elde Edilmesi Gereken Gelirler İle Elde Edilen Gelirlerin Analiz Edilmesi Suretiyle İle Mevcut Durumun Analizi
 • Belediye Sınırları İçerisindeki Mevcut Baz İstasyonlarının Tasnifi Ve Teknik Analizlerinin Yapılması İle Bunlardan Elde Edilecek Gelire Esas Dosyalamaların Yapılması Ve Kurulacak Yeni Baz İstasyonlarının Yerlerinin Belirlenmesi
 • Baz istasyonlarından kaynaklı tarh ve tahakkuk eden gelirlerin tahsili, 6183 sayılı kanun kapsamında idari ve yasal yollardan takibi ve sürekliliğinin sağlanması
 • Elektronik Haberleşme İstasyonlarına Yer Seçim Belgesinin Verilmesi Ve Ücretlerinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik
 • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun 02.12.2010 tarihli ve 27773 sayılı Ortak Yerleşim ve Tesis Paylaşımına İlişkin Usul ve Esaslar hakkında tebliğ
 • Sabit Ve Mobil Haberleşme Altyapısı Veya Şebekelerinde Kullanılan Her Türlü Kablo Ve Benzeri Gerecin Taşınmazlardan Geçirilmesine İlişkin Yönetmelik
 • İmar Kanunu (Baz İstasyonları Açısından)
 • Baz İstasyonları Açısından İlan ve Reklam Mevzuatı
 • Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanım İzin Bedeli Uygulaması ve Mevzuatı
 • Yeni Kurulacak Baz İstasyonlarının Yerlerinin Belirlenmesi ve Kiralama Uygulaması
 • İmar Para Cezası Uygulamaları
 • Baz İstasyonları Açısından Belediyelerin Yetki, Görev ve Sorumlulukları
 • Baz İstasyonları ve İmar Kanunu Uygulaması
 • İlçe Belediyeleri ve Büyükşehir Belediyeleri Baz İstasyonlarından Gelir Ayrımı
 • Hizmet Alımı yönteminde Uygulanacak İhale Yöntemi Nedir ve Nasıl Uygulanmalıdır?
 • İdare Mahkemesi Kararları
 • Bölge İdare Mahkeme Kararları
 • Yargıtay Kararları
 • Danıştay Kararları
 • Anayasa Mahkemesinin Kararı
 • Soru ve Cevap

Not:  Belediyenize Baz istasyonlarından, geçiş ücretlerinden ve diğer ilgili gelir kalemlerinden ne kadar ilave gelir sağlanacağı hesaplanacak ve bununla ilgili belediyenin özel yol haritası belirlenecektir. Ayrıca özel oturumda baz istasyonları ile ilgili dokumanlar verilecektir.

Baz İstasyonu Eğitimine Kimler Katılmalıdır?

 • Belediye Başkanları,
 • Belediye Başkan Yardımcıları,
 • İmar Birim Amirleri ve Çalışanları,
 • Mali Hizmetler Birim Amirleri ve Çalışanları,
 • Gelir Birim Amirleri ve Çalışanları,
 • Yazı İşleri Birim Amirleri ve Çalışanları,
 • Zabıta Birim Amirleri ve Çalışanları,
 • Emlak Birim Amirleri ve Çalışanları,
 • Fen İşleri Birim Amir ve Çalışanları,
 • Hukuk Birim Amirleri ve İlgili Avukatlar,

*Bu eğitim sadece belediyelere yönelik olup, özel sektör firma yetkilileri ve çalışanları, Yönetim Kurulu Kararı gereği bu eğitime katılamazlar.

Eğitim Sonrası Takip ve Değerlendirme

Eğitim sonrası yapılan memnuniyet anketleri ile eğitmenlerin değerlendirmeleri birleştirilerek hazırlanan raporlar, kurum yetkililerine sunulur. Bu raporlar, eğitimin etkinliğini, katılımcı memnuniyetini ve geliştirme fırsatlarını değerlendirerek, eğitim programlarının kalitesini artırmayı hedefler. Katılımcı geri bildirimleri ve eğitmenlerin gözlemleri, gelecekteki eğitim planlamaları için önemli veriler sağlar. Bu süreç, kurumsal hedeflere uygun eğitimlerin tasarlanması ve katılımcıların eğitimden en fazla fayda sağlaması için değerli bir araçtır.

Katılım Belgesi

Eğitim sürecinin sonunda, tüm katılımcılara Vizyonder tarafından onaylanmış katılım belgesi sunulacaktır.

Eğitim Malzemesi

Eğitim içeriğinde yer alacak ders notları, Vizyonder tarafından özenle oluşturulacak ve eğitim sürecinde katılımcılara sunulacaktır.

Vizyonder'in Kurumsal Eğitim Çözümleri Hakkında

Vizyonder, eğitim alanındaki uzmanlığıyla, kurumsal ve bireysel eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmaktadır.

Eğitim Asistanlığı

Vizyonder eğitimlerde, eğitimcilere ve katılımcılara yardımcı olmak için Eğitim Asistanları (Host/Hostes) bulundurmaktadır. Eğitim asistanları, eğitimden en az 20 dakika önce eğitim salonunda hazır bulunurlar. Eğitimle alakalı tüm işlemler, eğitim öncesi, esnası ve sonrası asistanlar tarafından takip edilir, aksaklıklar giderilir ve kuruma bilgi verilir.

Eğitim Değerlendirmesi

Vizyonder, eğitimlerin başlangıcında 10 sorudan oluşan ön test, bitiminde ise 10 soruluk son test uygulamaktadır. Eğitim süreci sonunda ayrıca eğitimlerin değerlendirilmesi anketi yapılmaktadır. Eğitim memnuniyet değerlendirme anketinde eğitimciye 100 üzerinden 80'den düşük not çıkarsa o eğitim başka bir eğitmen ile ücretsiz olarak tekrar verilmektedir.

Eğitim İhtiyaç Analizi

Vizyonder, eğitim ihtiyaç analizi çerçevesinde eğitimlerde yapılan anketlerin ve yapılan testlerin analizlerini SPSS uzmanları aracılığı ile SPSS programında istatistiki olarak kıyaslamalı bir şekilde analiz etmektedir. Bu analizler, kurumların eğitim ihtiyaçlarını daha iyi anlamalarına yardımcı olmaktadır.

Eğitmen Kadrosu

Vizyonder eğitmenleri ve uzmanları, alanında uzman kişilerden oluşmaktadır. Bu kişiler arasında öğretim üyeleri (Prof. Dr., Doç. Dr.), ulusal ve uluslararası bürokratlar, kamu ve özel sektör üst yöneticileri, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında uzman kişiler, tanınmış popüler kişiler ve profesyonel öğreticiler ve meslek sahipleri bulunmaktadır.

Eğitim İçeriği

Vizyonder eğitimleri, güncel örneklere ve mevcut mevzuatın son şekline göre hazırlanmaktadır. Eğitimlerde, teorik bilginin yanı sıra uygulama bilgileri de ağırlık verilmektedir. Böylece, katılımcılar günlük işleyişte yararlı olacak pratik bilgilere de sahip olmaktadırlar.

Eğitim Malzemeleri

Kurum tarafından tedarik edilememesi durumunda, eğitimlerimiz esnasında kullanılan her türlü malzeme (lazer pointer/sunum kumandası, kalem, tahta, dizüstü bilgisayar vb.) Vizyonder tarafından tedarik edilmektedir.

Vizyonder Eğitim Hizmetleri'nin Avantajları

 • Profesyonel eğitim kadrosu
 • Güncel eğitim içerikleri
 • Eğitim sonrası destek
 • Kurumsal eğitim çözümleri

Vizyonder Online Eğitimleri Hakkında

 • Bilgiye hızlı ve kolay erişim: Bilgiye hızlı ve kolay erişim sağlayarak, öğrenme sürecini hızlandırıyoruz.
 • Zaman ve mekan sınırlamasının ortadan kaldırılması: Eğitimlerimizle zaman ve mekan kısıtlarını ortadan kaldırarak, esneklik ve erişilebilirlik sunuyoruz.
 • Konaklama ve yol masraflarının ortadan kaldırılması: Konaklama ve yol masraflarını ortadan kaldırarak, eğitim fırsatlarını herkese eşit şekilde sunuyoruz.
 • Geniş katılım olanağı: İstediğiniz kadar sayıda kişinin katılımına olanak sağlayarak, eğitimlere geniş bir katılım sağlıyoruz.
 • Güvenli ve gelişmiş online platform: Güvenli ve gelişmiş bir online eğitim platformu kullanarak, etkileşimli eğitim deneyimi sunuyoruz.
 • Canlı sunumlar: Canlı sunumlarla, katılımcıların birbirlerini ve uzmanı görebilmesini sağlayarak interaktif bir eğitim ortamı oluşturuyoruz.
 • Özel oturumlar: Talebe bağlı tamamlanan eğitimlerin ardından, katılımcılara veya kurumlara özel planlanmış oturumlarla birebir çözümler sunuyoruz.
 • Özelleştirilmiş eğitim planı: İhtiyaçlarınıza uygun olarak izlenecek yol haritasını birlikte oluşturuyoruz.
 • Esnek programlar: Kişisel ve iş programlarına uyum sağlayabilecek esnek eğitim programları sunuyoruz.
 • Çeşitlilik ve kapsam: Farklı konu alanlarından geniş bir yelpazede eğitim seçenekleri sunarak çeşitlilik ve kapsamı artırıyoruz.
 • Etkileşimli materyaller: Eğitim materyallerimizi interaktif ve katılımcı merkezli olarak tasarlıyoruz, böylece daha etkili bir öğrenme deneyimi sunuyoruz.
 • Kişiye özel destek: Eğitim sürecinde katılımcıların ihtiyaçlarına özel destek vererek öğrenmeyi daha etkili ve verimli hale getiriyoruz.
 • Öğrenme kaynakları: Katılımcılara eğitim boyunca kullanabilecekleri zengin öğrenme kaynakları sağlıyoruz. Bu kaynaklar, eğitim materyalleri, kitap önerileri, video dersleri veya ek okuma kaynakları olabilir.
 • Eğitim toplulukları: Katılımcılar arasında bir bağ oluşturmak ve deneyim paylaşımını desteklemek amacıyla çevrimiçi eğitim toplulukları oluşturuyoruz.
 • Çeşitli öğrenme biçimleri: Farklı öğrenme biçimlerini bir araya getirerek, her türlü öğrenme tarzına hitap ediyoruz; bunlar video dersler, interaktif oturumlar, oyun tabanlı öğrenme gibi çeşitli formatlarda olabilir.

 

Alanında Uzman, Tecrübeli ve Yetkin Eğitmenler

Vizyonder, alanında uzman, deneyimli ve yetkin eğitmen kadrosuyla, kurumsal ve bireysel eğitim ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Eğitmenlerimiz, kamu hukuku alanında uzmanlaşmış öğretim görevlileri (Prof. Dr., Doç. Dr.), ulusal ve uluslararası bürokratlar, kamu ve özel sektör üst yöneticileri, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında uzman kişiler, tanınmış popüler kişiler ve profesyonel öğretici ve meslek sahiplerinden oluşmaktadır.

Vizyonder Eğitmen ve Uzmanları; Kendi alanlarında en az 10 yıllık deneyime sahiptirler. Birçok ulusal ve uluslararası ödüle layık görülmüşlerdir. Eğitimlerinde güncel yöntemler ve teknikler kullanırlar. Katılımcılarla yakın bir ilişki kurarak, eğitimden en yüksek verimin alınmasını sağlarlar.

 • Eğitmenlerimiz, en güncel gelişmeleri takip eden, pratik deneyimlere sahip ve başarılı projelere imza atmış profesyonellerden oluşur.
 • Her bir eğitmen, özgün eğitim materyalleri hazırlama konusunda uzmanlaşmış ve interaktif eğitim metotlarını etkin bir şekilde kullanabilen yetkin kişilerdir.
 • Eğitmenlerimiz, katılımcılara geri bildirim ve danışmanlık hizmeti sunarak öğrenme sürecini destekler ve gelişimlerine katkı sağlarlar.
 • Eğitmen kadromuz çeşitli sektörlerden ve disiplinlerden gelen uzmanlarla zenginleştirilmiştir, bu da farklı bakış açıları ve geniş bir perspektif sunmaktadır.

Hizmetiçi Eğitim ve Seminer Talepleriniz İçin;

E-Posta : bilgi@vizyonder.org.tr
Telefon : +90 212 232 2016 - Tel-2  : +90 242 338 2016
Gsm : +90 545 335 2016 - Gsm2: +90 545 337 2016
Faks : +90 850 811 2016
WhatsApp Yazışması Başlat
 
İlgili Diğer Kategoriler:    Genel Eğitimler
Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Kamu İhalelerinde Uzman Rehberlik Sektöründe uzmanlaşmış danışman kadromuz, kamu ihaleleri konusundaki derin bilgi ve deneyimleriyle size en doğru rehberliği sunuyor. Kamu kurumları ve özel sektör için ihale süreçlerini etkili şekilde yönetmek amacıyla buradayız.

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Tüm Sorularınız İçin
0(212) 232 2016
Eğitimlerimizden özellikle yeni çalışanların yararlanabilmesi için
"Uygulamalı Eğitim" verilmektedir. Bu eğitimde katılımcılar, baştan sona canlandırmalı olarak yaşayarak öğrenmektedirler.
Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.