Kapat

Vizyonder - Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık

Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık İçin Tıklayınız

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Duyurular

Mali Hizmetler Uzman Yardımcıları Eğitimi

14.12.2019 tarihinde Mali Hizmet Uzman Yardımcılarına yönelik yapılacak olan yeterlilik sınavına hazırlık kapsamında eğitim programları düzenlenmektedir. 

Sınava hazırlık kapsamında aşağı da belirtilen konularda hizmetiçi eğitim ve seminerler düzenlenmektedir. Bu kapsamda eğitim talepleriniz için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Sınav Konuları:

 • Merkezi Yönetim bütçe Kanunu ve uygulaması
 • İhale kanunları ve ilgili mevzuat
 • Personel kanunları ve ilgili mevzuat
 • 6085 sayılı Sayıştay Kanunu
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Genel Konular: 

 • Protokol Kuralları
  Protokol sıralaması (oturma düzeni, konuşma sıraları, karşılama ve uğurlama) ve protokole hitap etme sanatı, yönetsel davranışlar, geçişlerde öncelik, araçlarda öncelik, resmi ziyaretler, makamdaki davranışlar.
 • Resmi Yazışma Kuralları
  Yerel yönetimlerde yazışma ve belge örnekleri ile mevzuat uygulamaları, yerel yönetimlerde haberleşme kodları uygulamaları,belge ve bilgi güvenliği, belge sayısallaştırma çalışmaları ve e-belediyecilik uygulamaları.
 • Mali Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliği
  Malî hizmetler uzmanlarının mesleğe giriş ve yeterlik sınavları ile çalışma usul ve esasları
 • 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu
  İl özel idaresinin kuruluşu, organları, yönetimi, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları
 • 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu
  Büyükşehir Belediyelerinin hukukî statüsü, görev yetki ve sorumlulukları
 • 5393 sayılı Belediye Kanunu
  Belediyelerin kuruluşu, organları, yönetimi, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları
 • Mahalli İdare Birlikleri Kanunu
  Mahallî idare birliklerinin hukukî statüsü, kuruluşu, organları, yönetimi, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları
 • Norm Kadro ve Personel İstihdamı
  Belediyeler norm kadro ilke ve standartlarına ilişkin esaslar belediyelerde personel istihdam modelleri
 • Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
  Mali Hizmetler / Strateji geliştirme birimlerinin çalışma usul ve esasları
 • 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
  Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısı ve işleyişi ile malî kontrolünün düzenlenmesi.
 • Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
  Stratejik plan hazırlamakla yükümlü kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespiti, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesi kamu idarelerince hazırlanacak stratejik planların genel çerçevesinin nasıl belirleneceği.
 • Performans Programı Hazırlama Rehberi - Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik
  Performans hedef ve göstergelerini içeren performans programının nasıl hazırlanacağı, İdarelerin performans programlarının hazırlanması, ilgili idarelere gönderilmesi, kamuoyuna açıklanması ve bunlara ilişkin süreler ile diğer usul ve esaslar
 • Mahalli İdareler Bütçe Yönetmeliği
  Mahalli idarelerin gelir ve gider bütçelerinin hazırlanması, kesin hesabın çıkarılması, mali tablolarının zamanında, doğru ve genel kabul görmüş bütçe ilkeleri çerçevesinde hazırlanması ve yayımlanmasına ilişkin esas, usul, ilkeler
 • Harcama Süreci
  5018 sayılı Kanuna tabii genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde harcama yetkililerinin belirlenmesine, harcama yetkisinin bir üst yönetim kademesinde birleştirilmesine ve devredilmesine ilişkin usul ve esaslar
Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Danışmanlık Alanlarımız PDF

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.